Wyprawka dla dzieci szkolnych

W dniu 12 lipca 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Uchwałę w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – Wyprawka szkolna, która weszła w życie 18 lipca 2013 r.

 

Program obejmuje uczniów rozpoczynających edukację w roku szkolnym 2013/2014  w:

 • klasach I-III i klasie V szkoły podstawowej, ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
 • klasie II szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum,
 • klasie V: ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia i ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,
 • klasie II liceum plastycznego,
 • klasie II lub VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej.

W 2013 r. programem objęci są też uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2013 będzie wynosić:

1)    dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej;2)    dla uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;

3)    dla uczniów:

a)    niepełnosprawnych: klas I – III szkoły podstawowej oraz klas I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

b)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4) dla uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy

do kwoty 225 zł

dla uczniów:1)      niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących): klas I-III szkoły podstawowej oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,

2)    z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym klas IV-VI szkoły podstawowej i gimnazjum

– korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, książek pomocniczych lub materiałów dydaktycznych, koszt ich nie może być wyższy niż 25% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

1)    dla uczniów klasy V szkoły podstawowej;2)    dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klasy II ogólnokształcącej szkoły baletowej,

3)    dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 325 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym
w stopniu umiarkowanym lub znacznym): klas IV-VI szkoły podstawowej, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz klas I-III ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających
z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 40% kwoty 770 zł

do kwoty 770 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, niekorzystających
z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania

do kwoty 350 zł

dla uczniów niepełnosprawnych (z wyjątkiem uczniów słabowidzących oraz uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym): gimnazjum, klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas I-III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, korzystających z podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; w przypadku korzystania z części podręczników przeznaczonych do kształcenia ogólnego (niebędących podręcznikami przeznaczonymi do kształcenia specjalnego) dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, koszt ich nie może być wyższy niż 50% kwoty 607 zł

do kwoty 607 zł

1)    dla uczniów klasy II zasadniczej szkoły zawodowej;2)    dla uczniów niepełnosprawnych zasadniczej szkoły zawodowej

do kwoty 390 zł

1) dla uczniów klasy II szkoły ponadgimnazjalnej: liceum ogólnokształcącego i technikum;2) dla uczniów klasy V ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasy V ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasy II liceum plastycznego oraz klasy VIII ogólnokształcącej szkoły baletowej;

3)    dla uczniów niepełnosprawnych: liceum ogólnokształcącego,  klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych,  liceum plastycznego, klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy III liceum profilowanego,  technikum oraz klasy III technikum uzupełniającego

do kwoty 445 zł

Dofinansowanie będą mogli otrzymać uczniowie, którzy spełnią jedno
z czterech niżej wymienionych kryteriów:

 • kryterium I (dotyczy uczniów klas II, III i V szkoły podstawowej, klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, klasy II liceów i techników)

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182) tj. 456 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie;

§  kryterium II (dotyczy uczniów klasy I szkoły podstawowej)

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późń. zm.), tj. 539 zł netto miesięcznie na jedną osobę w rodzinie;

 • kryterium III (dotyczy uczniów klasy I-III i V szkoły podstawowej, klasy II zasadniczej szkoły zawodowej, klasy II liceów i techników)

przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność
w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna), pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 456 zł (w odniesieniu do uczniów klas I SP – 539 zł) na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klas I-III i V szkoły podstawowej oraz II klasy szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego oraz technikum)

 

§  kryterium IV (dotyczy uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej, gimnazjum
i szkoły ponadgimnazjalnej)

uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty –
tj. uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi
w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczający w roku szkolnym 2013/2014 do szkół podstawowych, gimnazjów
i ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych, techników, techników uzupełniających oraz szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lubdo ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych.

W przypadku gdy uczeń spełnia więcej niż jedno z powyższych kryteriów do objęcia pomocą
w formie dofinansowania zakupu podręczników – decyzję w sprawie jego wyboru pozostawia się rodzicowi (prawnemu opiekunowi, rodzicowi zastępczemu) ucznia.

 Zasady udzielenia dofinansowania

 •   Rodzic (opiekun prawny, rodzice zastępczy, nauczyciel, pracownik socjalny lub inna osoba, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych) składa wniosek do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2013/2014. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów lub zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego (za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku). W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów (w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego; w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego).

W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów słabowidzących, niesłyszących,
z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną
z niepełnosprawności jest ww. niepełnosprawność, do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez Publiczną Poradnię Psychologiczno  Pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną. W przypadku uczniów pochodzących z rodzin, gdzie dochód przekracza 456 zł netto (w przypadku uczniów klas I szkół podstawowych – 539 zł), korzystających z kryterium III, do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 • Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy Lipno.
 • Po otrzymaniu listy uczniów Wójt przekazuje środki na pomoc w formie zakupu podręczników, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.
 • Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu książek pomocniczych i materiałów dydaktycznych, po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wskazanej wartości pomocy. W

 

Druki można pobrać w placówkach szkolnych na terenie gminy

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu zawarte są w Uchwale nr125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” i Rozporządzeniu rady ministrów z dnia 12 lipca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: