Wójt pyta w sprawie wiatraków Jacek Karmiński zapytuje Sanepid i Dyrektora Ochrony Środowiska, które zastrzeżenia wskazane przez mieszkańców, mają istotne znaczenie przy wydaniu decyzji środowiskowej.

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 01.07.2013 r. w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno
O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), informuję iż na podstawie art. 7 i 77 § 1 ww. ustawy w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno w związku z decyzją nr SKO-III.4.43.432/1184/642/2013 z dnia 29 maja 2013 roku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, Wójt Gminy Lipno wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o wyjaśnienie wątpliwych okoliczności, wskazanych przez Mieszkańców, które będą mogły zostać ujęte przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Mając powyższe na uwadze informuję, iż Strony postępowania mogą się zapoznać z materiałami zebranymi w sprawie. Dokumenty są dostępne w biurze nr 1 Urzędu Gminy Lipno przy ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: