Wójt odmówił Bonwidowi

Wójt Gminy Lipno odmówił Inwestorowi określenia środowiskowych uwarunkowań dla ww. inwestycji, kończąc tym samym wszczęte w dniu 15 stycznia 2009 roku na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne.

Wiatraków nie będzie.

O B W I E S Z C Z E N I E

          Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), działając w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), informuję iż w dniu 09 kwietnia 2013 roku wydana została odmowna decyzja nr OS.6220.1.2009-2013, w sprawie określenie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn. budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno.

Wójt Gminy Lipno odmówił Inwestorowi określenia środowiskowych uwarunkowań dla ww. inwestycji, kończąc tym samym wszczęte w dniu 15 stycznia 2009 roku na wniosek Inwestora postępowanie administracyjne.

          Mając powyższe na uwadze informuję, iż Strony postępowania z wydaną decyzją mogą się zapoznać w biurze nr 1 Urzędu Gminy Lipno

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany