Wiatraki nam nie zaszkodzą

Wójt Gminy Lipno Jacek Karmiński wydał Decyzję środowiskową pozytywną w sprawie wybudowania turbin wiatrowych na terenie naszej gminy.

„Walka z wiatrakami” w gminie Lipno trwa. Na chwilę obecną szala przechyla się na stronę zwolenników instalacji turbin wiatrowych. Wójt zgodnie z zapowiedzią jaką zamieścił na łamach Głosu Lipna, wydał pozytywną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno.

Wydana Decyzja obejmuje 18 działek położonych na wschodnim terenie gminy Lipno. Ważnym zdaje się Uzasadnienie zawarte w Decyzji, które przedstawia kolejność administracyjną do wydania Decyzji.

Poniżej treść OBWIESZCZENIA Wójta w sprawie wydania Decyzji Środowiskowych


Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 25.10.2013r. w sprawie udostępnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r. poz. 267), działając w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), zawiadamiam Strony postępowania o wydanej w dniu 25 października 2013 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno, której treść podaję poniżej:

Lipno dnia 25 października 2013 roku

OS.6220.1.2009-2013

Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Sp. z o.o.

Ul. Antona Czechowa 14 60-461 Poznań

 

DECYZJA

          Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Sp. z o.o. z siedziba ul. Antona Czechowa 14, 60-461 Poznań, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 

ustalam

 

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach: Targowisko, Górka Duchowna, Lipno. Żakowo, Ratowice, Koronowo, Goniembice i jednocześnie:

 

I. określam:

 

  1. rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach: Targowisko, Górka Duchowna, Lipno. Żakowo, Ratowice, Koronowo, Goniembice o mocy pojedynczej turbiny do 2,5 MW, wysokość wieży elektrowni nieprzekraczającej 100 m, średnicy wirnika 117 m oraz o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 106 dB.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach wskazanych w poniższej tabeli:

 

L.p.

Nr elektrowni

Nr działki

Obręb

Gmina

1.

EW2

131

Targowisko

Lipno

2.

EW3

132

Targowisko

Lipno

3.

EW 4

98/20

Górka Duchowna

Lipno

4.

EW 5

98/27

Górka Duchowna

Lipno

5.

EW 11

392

Lipno

Lipno

6.

EW 11.1

220/1

Żakowo

Lipno

7.

EW 12

89/2

Żakowo

Lipno

8.

EW 13

89/2

Żakowo

Lipno

9.

EW 21A

335

Górka Duchowna

Lipno

10.

EW 22

234/7 i 234/8

Górka Duchowna

Lipno

11.

EW 23

234/10 i 233/2

Górka Duchowna

Lipno

12.

EW 23A

9/2

Koronowo

Lipno

13.

EW 23B

7/4

Koronowo

Lipno

14.

EW 31B

23 i 19

Koronowo

Lipno

15.

EW 33

127

Goniembice

Lipno

16.

EW 34

151

Goniembice

Lipno

17.

EW 36

49/4

Targowisko

Lipno

18.

EW 37

220 i 221

Targowisko

Lipno

 

  1. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

 

Planowane przedsięwzięcie ma być realizowane i eksploatowane z uwzględnieniem następujących warunków:

a) zaplecze budowy zlokalizować z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni, a po zakończeniu prac teren uporządkować,

b) przygotować dla każdej turbiny wiatrowej drogę dojazdową wewnętrzną, plac manewrowy oraz zatokę postojową w celu zminimalizowania dewastacji pokrywy

glebowej,

c) masy ziemne z wykopów pod linie elektroenergetyczne składować warstwami z oddzieleniem humusu, a po zakończeniu prac wykopy zasypać, zdjętą warstwę humusu z pozostałych wykopów ułożyć w pryzmie celem ponownego wykorzystania po zakończeniu prac budowlanych na terenie inwestycyjnym,

d) pozostałe masy ziemne należy wykorzystać do niwelacji terenu w granicach działek, na którym realizowana będzie budowa farmy wiatrowej lub na terenie będącym we władaniu Inwestora, mając na uwadze zachowanie wartości przyrodniczych oraz zakaz zmian stanu wody wpływających szkodliwie na grunty sąsiednie bądź przekazać uprawnionym podmiotom,

e) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami na etapie realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, minimalizować ich ilość, zbierać je selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed

przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny

odbiór, ponowne wykorzystanie lub unieszkodliwienie przez odbiorców odpadów posiadających stosowne decyzje administracyjne w tym zakresie,

f) zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed przenikaniem zanieczyszczeń z terenu budowy; ewentualne zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi natychmiast zbierać sorbentami, ewentualne miejsca gromadzenia materiałów lub odpadów mogących zanieczyścić środowisko gruntowo – wodne zabezpieczyć np.

poprzez uszczelnienie terenu,

g) zapewnić przenośne sanitariaty, a ich zawartość okresowo wywozić na oczyszczalnię

ścieków,

h) prowadzić stałą kontrolę stanu technicznego środków transportu i urządzeń

wykorzystywanych w trakcie budowy, utrzymywać je w pełnej sprawności celem

zminimalizowania poziomu hałasu, zanieczyszczeń do powietrza, wycieków

substancji ropopochodnych,

i) prace ziemne i budowlane związane z emisją hałasu wykonywać w godzinach dziennych, o ile względy technologiczne nie będą wymuszały prac ciągłych w pobliżu

zabudowy mieszkaniowej,

j) w celu przeciwdziałania powstawania refleksów świetlnych konstrukcję wież pokryć

matową farbą,

k) wykonać dzienne oznakowanie turbiny wiatrowej poprzez pomalowanie zewnętrznych końców śmigieł w charakterystyczne pasy o jednakowej szerokości,

l) zapewnić oznakowanie nocne – światło przeszkodowe (stałe, czerwone), umieszczone

na szczycie gondoli,

m) przeprowadzić okresowe przeglądy stanu technicznego konstrukcji elektrowni i na

bieżąco usuwać wszelkie nieprawidłowości pracy turbiny,

n) nie zalesiać i nie wprowadzać ciągów zieleni, likwidować zadrzewienia i zakrzewienia na działkach objętych inwestycją,

o) ścieki bytowe ze stacji elektroenergetycznej odprowadzić do zbiornika bezodpływowego, a jego zawartość wywozić na oczyszczalnię ścieków lub kierować

do gminnej kanalizacji sanitarnej na warunkach zarządzających siecią,

p) wody opadowe z dachu budynku na terenie stacji odprowadzać powierzchniowo na

tereny zielone.

 

  1. wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji

 

a) Poziom mocy akustycznej pojedynczej turbiny wiatrowej do 106 dB

b) Lokalizacja poszczególnych wież elektrowni wiatrowych zgodnie z współrzędnymi wskazanym dla poszczególnych turbin w poniższej tabeli w układzie 1992:

 

L.p.

Nr elektrowni

Nr działki

Obręb

Gmina

Współrzędna X

Współrzędna Y

1.

EW2

131

Targowisko

Lipno

332743,2

457645,3

2.

EW3

132

Targowisko

Lipno

332729,7

457305,7

3.

EW 4

98/20

Górka Duchowna

Lipno

333398,7

457779,4

4.

EW 5

98/27

Górka Duchowna

Lipno

333367,0

457397,2

5.

EW 11

392

Lipno

Lipno

333983,5

454828,3

6.

EW 11.1

220/1

Żakowo

Lipno

334020,5

454411,4

7.

EW 12

89/2

Żakowo

Lipno

334667,8

455219,1

8.

EW 13

89/2

Żakowo

Lipno

334618,6

454858,3

9.

EW 21A

335

Górka Duchowna

Lipno

335345,1

456320,7

10.

EW 22

234/7 i 234/8

Górka Duchowna

Lipno

335357,0

455992,7

11.

EW 23

234/10 i 233/2

Górka Duchowna

Lipno

335342,7

455674,9

12.

EW 23A

9/2

Koronowo

Lipno

335799,0

454708,6

13.

EW 23B

7/4

Koronowo

Lipno

335708,7

454351,2

14.

EW 31B

23 i 19

Koronowo

Lipno

336747,2

453952,9

15.

EW 33

127

Goniembice

Lipno

337046,8

453268,9

16.

EW 34

151

Goniembice

Lipno

336804,6

452692,8

17.

EW 36

49/4

Targowisko

Lipno

331831,8

456056,2

18.

EW 37

220 i 221

Targowisko

Lipno

331984,3

455719,2

 

c) Elektrownie wiatrowe wyposażyć w system pełnego zabezpieczenia odgromowego, zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym, zabezpieczenia antykorozyjne wieży i obudowy.

d) Elektrownie wiatrowe wyposażyć w system elektroniczny, stabilizujący moc wyjściową generatora.

 

4. wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych:

 

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsięwzięć stwarzających zagrożenia

wystąpienia poważnych awarii określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo do zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2002 r nr 58, poz. 535).

 

  1. wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko:

 

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia trans granicznej oceny oddziaływania na środowisko

II. stwierdzam konieczność:

  1. wykonania kompensacji przyrodniczej:

Dla planowanego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej.

2. zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

a) w okresie pięciu lat od uruchomienia inwestycji prowadzić trzyletni przyrodniczy monitoring porea1izacyjny w następującym zakresie:

– występowania ornitofauny lęgowej na terenie inwestycji i terenach bezpośrednio sąsiadujących z elektrowniami wiatrowymi,

– przelotów ptaków i nietoperzy w okresie migracji wiosennej i jesiennej na terenie

inwestycji i terenach bezpośrednio sąsiadujących z elektrowniami wiatrowymi,

– kolizji ptaków i nietoperzy z konstrukcjami elektrowni. Każdy etap monitoringu powinien obejmować cykl roczny.

b) Wyniki monitoringu przyrodniczego wraz z oceną skali zmian i ich interpretacją oraz

propozycją stosownych działań ratunkowych lub kompensacyjnych przedstawić w formie

pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony

Środowiska w Poznaniu w terminie trzech miesięcy od ukończenia badań za każdy poprzedni rok prowadzenia monitoringu.

c) W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w budowie, zabezpieczać wykopy przed możliwością uwięzienia w nich małych zwierząt.

d) Wszystkie wytwarzane odpady magazynować selektywnie, w odpowiednich do danego rodzaju odpadów pojemnikach, następnie przekazywać osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym lub podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

e) Odpady przekazywać w pierwszej kolejności do odzysku.

f) W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach wiatrowych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbiny w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

 

III. stwierdzam konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania:

 

Analiza wpływu projektowanego przedsięwzięcia na stan klimatu akustycznego wykazała, że dopuszczalne normy na terenach wymagających ochrony akustycznej zostaną dotrzymane. Biorąc powyższe pod uwagę oraz względy formalne zawarte w art. 135-136 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.), nie istnieje potrzeba tworzenia obszaru ograniczonego użytkowania. Jednakże ustalenia w tym temacie wynikające z prawa miejscowego nakładają zakaz zabudowy mieszkaniowej, zabudowy rekreacji indywidualnej, obiektów przeznaczonych na stały pobyt ludzi. Zasięg tego obszaru wokół turbiny wyznacza izofona 45 dB w porze nocnej, grunty w tym zasięgu będą użytkowane rolniczo. Z uwagi na fakt rolniczego przeznaczenia w planie terenów przyległych do projektowanych turbin wiatrowych nie ma obowiązku ustalenia obszaru ograniczonego użytkowania, gdyż sposób użytkowania nie zmieni swojego charakteru w związku z realizacją inwestycji.

 

IV. nie nakładam obowiązku:

1. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę:

Organy uzgadniające realizacje przedsięwzięcia nie nałożyły obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

2. obowiązku przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko:

Stwierdzam, że nie ma konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa wart. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku

 

V. nakładam obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej:

W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami szczegółowymi w tym zakresie, przy warunkach wiatrowych, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na stan akustyczny środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbiny w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 15 stycznia 2009 roku na wniosek Spółki z o.o. Elektrownie Wiatrowe Binwind II z siedzibą ul. Antona Czechowa 14, 60-461 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie budowy farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno, Osieczna i Śmigiel. W związku z wszczętym postępowaniem Wójt Gminy Lipno pismem nr OS-7625/1-2/2/2009 z dnia 09 marca 2009 roku zgodnie z art. 64 ust. 1, 2 i 3 w związku z art. 63 ust. 1 ww. ustawy, wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wskazanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor w dniu 10 marca 2009 roku złożył informacje, iż rezygnuje z budowy czterech masztów elektrowni wiatrowej na terenie Gminy Śmigiel. W odpowiedzi na pismo Wójta o zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zarówno Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w opinii nr RDOŚ-30-OO.I-66190-78/09/ark z dnia 27 marca 2009 roku jak i Państwowy Powiatowy Inspektor w opinii nr NS-72/5/9-92/09 z dnia 26 marca 2009 roku wskazali szczegółowy zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wójt Gminy Lipno w dniu 01 kwietnia 2009 roku wydał postanowienie nr OS-7625/1-6/2009 określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w dniu 25 maja 2009 roku również postanowieniem zawiesił postępowanie do chwili przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 16 września 2009 roku Inwestor złożył wniosek o zmianę zakresu inwestycji, rezygnując z powodu wyznaczonego pasa ochronnego Natury 2000 z części masztów, które miały stać na terenie gm. Osiecznej, lokalizując te maszty na terenie gm. Lipno. W dniu 17 września 2009 roku Wójt Gminy Lipno postanowieniem nr OS-7625/1-8/2009 na wniosek Inwestora podjął postępowanie administracyjne. Z uwagi na zmianę zakresu inwestycji Wójt Gminy Lipno wystąpił pismem z dnia 29 września 2009 roku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o ponowne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie opinią nr NS-72/5/40-398/09 z dnia 16.10.2009r. jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr RDOŚ-30-OO.I-66190-250/09/akr określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 06 października 2009 roku Inwestor poinformował pismem z dnia 06 listopada 2009 roku, iż Spółka zmieniła nazwę na Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Spółka z o.o. W konsekwencji ponownego określenia przez ww. organy zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Wójt Gminy Lipno wydał postanowienie nr OS-7625/1-11/2009 z dnia 04 grudnia 2009 r. określające zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 15 marca 2010 r. do Urzędu Gminy Lipno wpłynęło pismo poparte podpisami Mieszkańców z prośbą, aby Wójt uniemożliwił budowę turbin wiatrowych na terenie Gminy Lipno. Mieszkańcy w uzasadnieniu swej prośby wskazali na negatywne oddziaływanie turbin wiatrowych na środowisko a w szczególności zdrowie ludzkie. Z kolei dnia 30 marca 2010 roku Inwestor przedłożył pismo poparte także podpisami Mieszkańców, w który poruszono kwestie finansowych korzyści dla Gminy oraz podważono tezę negatywnego oddziaływania turbin na zdrowie.

W dniu 23 lutego 2011 roku zastępca Wójta Gminy Lipno wydał zawiadomienie o możliwości zapoznania się z dokumentami i wypowiedzeniem się przed wydaniem decyzji. W związku z tym zawiadomieniem Inwestor poinformował Wójta Gminy Lipno, iż jest w trakcie opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 13 kwietnia 2011 roku Wójta Gminy Lipno postanowieniem nr OS.6220.1.2009, ponownie zawiesił postępowanie na podstawie art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oddziaływaniu na środowisko. W dniu 31 października 2011 roku Inwestor Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Sp. z o.o. przedłożyła Wójtowi Gminy Lipno kompletny raport, wnosząc o podjęcie zawieszonego postępowania administracyjnego z informacją, iż z uwagi na konflikt społeczny zredukowano ilość turbin wiatrowych do 18 szt. W dniu 16 listopada 2011 roku pismem Wójt Gminy Lipno poinformował Inwestora, iż podjęcie postępowania nastąpi niezwłocznie po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów. W dniu 05 grudnia 2011 roku do Urzędu Gminy w Lipnie Inwestor złożył pismo, w którym wezwał Wójta do zaprzestania naruszenia prawa w związku z niepodejmowaniem postępowania. Tegoż samego dnia do Urzędu Gminy w Lipnie wpłynęło pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie o przesłanie akt sprawy w związku z złożonym przez Inwestora zażaleniem na niezałatwienie przez Wójta Gminy Lipno sprawy w terminie. Akta sprawy zostały przesłane do SKO w Lesznie dnia 09 grudnia 2011 roku. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowieniem z dnia 14 grudnia 2011 roku uznało zażalenie Inwestora za zasadne i wyznaczyło Wójtowi Gminy Lipno 7 dniowy termin na załatwienie sprawy. Z uwagi na ww. postanowienie SKO w Lesznie Wójt Gminy Lipno postanowieniem nr OS.6220.1.2009.2011 z dnia 21 grudnia 2011 r. podjął postępowania administracyjne. Dnia 09 stycznia 2012 roku Wójta Gminy Lipno postanowieniem nr OS.1.2009.2011.2012 ponownie zawiesił postępowanie administracyjne opierając się na uchwale Rady Gminy Lipno nr IX/62/2011 z dnia 16 maja 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno. Celem opracowania studium było dostosowanie polityki przestrzennej gminy do aktualnych realiów, na które w dużym stopniu rzutuje m in. fakt poprawy sytuacji społeczno – gospodarczej i dalszy dynamiczny rozwój Gminy. Opracowanie objęło obszar całej gminy a dotyczyło m in. wykreślenia w aktualnie obowiązującej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lipno, stref w których dopuszcza się lokalizację elektrowni wiatrowych. Zmiana ta została podyktowana rozstrzygającym wynikiem referendum w sprawie lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno. W referendum wzięło udział 38% uprawnionych do głosowania z czego 89,3% osób, którzy wzięli udział w głosowaniu odpowiedziało”NIE” na pytanie”Czy zgadza się Pan/Pani na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno”.

Na postanowienie Wójta Gminy Lipno w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego Inwestor złożył zażalenie. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie postanowieniem Nr SKO-III/231/286/2012 z dnia 12 marca 2012 roku uchyliło zaskarżone postanowienie o zawieszeniu postępowania w całości w konsekwencji tego Wójt Gminy Lipno pismem z dnia 21 marca 2012 r. na podstawie art. 77 ust 1, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia przesyłając raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 24 kwietnia 2012 roku Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pozytywnie zaopiniował warunki realizacji przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu postanowieniem nr WOO-I.4242.61.2012.KB z dnia 24 września 2012 roku pozytywnie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, określając warunki jego realizacji. W dniu 02 października 2012 roku Wójt Gminy Lipno złożył za pośrednictwem RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia. W dniu 22 października 2012r. do Urzędu Gminy w Lipnie wpłynął wniosek Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana o dopuszczenie Fundacji do toczącego się postępowania na prawach strony. W dniu 09 stycznia 2013 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie nr DOOŚ-oaII.4242.6.2012PD.1, stwierdzając niedopuszczalność zażalenia. W dniu 21 stycznia 2013 roku Wójt Gminy Lipno postanowieniem nr OS.6220.1.2009-2013 dopuścił Fundację Instytut Kajetana Koźmiana z siedz. ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa do udziału w postępowaniu na prawach strony. W dniu 01 lutego 2013 roku Wójt Gminy Lipno na podstawie art. 29, 30 i 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach, którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W ramach udziału społeczeństwa w postępowaniu Mieszkańcy składali wnioski zarówno popierające realizację przedsięwzięcia jak i wnioski sprzeciwiające się budowie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno. Mieszkańcy wyrażający sprzeciw przeciwko budowie turbin wiatrowych wskazali na argumenty, które ich zdaniem nie zostały wzięte pod uwagę przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie a w szczególności na:

– nieodwracalne zmiany charakteru regionu Gminy Lipno z rolno – rekreacyjnego na przemysłowy,

– spadek wartości gruntów i nieruchomości, co w konsekwencji może skutkować roszczeniami Mieszkańców wobec Gminy,

– deformację krajobrazu naturalnego i kulturowego Gminy Lipno,

– zagrożenie chorobą wibroakustyczną. Ponadto wskazali na wyniki przeprowadzonego referendum w którym wzięło udział 38% uprawnionych do głosowania z czego 89,3% osób, którzy wzięli udział w głosowaniu odpowiedziało”NIE” na pytanie”Czy zgadza się Pan/Pani na lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno”.

Zgodnie z § 2 ust 1 pkt 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcie (Dz. U. Nr 213, póz. 1397), przedsięwzięcie objęte wnioskiem w wersji pierwotnej zaliczone zostało do przedsięwzięć, mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko. Na podstawie art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipno. W dniu 02 października 2012 roku Wójt Gminy Lipno złożył za pośrednictwem RDOŚ do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażalenie na postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia.

W dniu 09 kwietnia 2013 roku Wójt Gminy Lipno decyzji nr OS.6220.1.2009-2013 odmówił Inwestorowi określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji. W uzasadnieniu decyzji Wójt wskazał rozstrzygający w kwestii budowy turbin wiatrowych wynik referendum oraz negatywny wpływ turbin wiatrowych na zdrowie Mieszkańców w tym organizmy żywe oraz podjęcie przez Rade Gminy Lipno uchwały nr IX/62/2011 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipno. Od decyzji Inwestor złożył w dniu 23 kwietnia 2013 roku za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno odwołanie do Samorządowego Kolegium odwoławczego ul. Słowiańska 54 w Lesznie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie w dniu 29 maja 2013 roku wydało decyzje nr SKO- III.4.43.432/1184/642/2013, uchylając zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Lipno przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie orzekło opierając się na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 21 lipca 1999 r. sygn. IV SA 2452/98 LEX nr 47300, iż sprawy które ustawowo są zastrzeżone na rzecz organów gminy nie mogą być przedmiotem referendum rozstrzygającego, a wynik referendum przeprowadzonego w sprawie budowy farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy może być traktowany jedynie w kategoriach konsultacji społecznej. SKO wskazało, iż przedmiotem postępowania jest określenie środowiskowych uwarunkowań dla planowanej inwestycji a nie dotyczy lokalizacji.

Działając zgodnie z art. 7 i 77 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kpa, w toku prowadzonego postępowania Wójt Gminy Lipno wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o zajęcie stanowiska w sprawie wniesionych przez Mieszkańców Gminy argumentów przeciw budowie farmy elektrowni wiatrowych.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem nr ON.NS-72/15/3-195/13 z dnia 15 lipca 2013 roku jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem nr WOO-I.4242.61.2012.KB z dnia 22 lipca 2013 roku stwierdzili, iż przedmiotowa inwestycja została przeanalizowana pod względem potencjalnego zagrożenia dla zdrowia ludzi podczas eksploatacji farmy w tym oddziaływania hałasu i wibracji jak również pod względem zachowania standardów jakości środowiska.

Przed wydaniem decyzji strony postępowania zostały zawiadomione, iż przysługuje im czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji możliwość wypowiedzenia się o zebranych dowodach i materiałach oraz zgłoszonych żądań.

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Reasumując należy stwierdzić, iż z uwagi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lesznie z dnia 29 maja 2013 roku nr SKO- III.4.43.432/1184/642/2013, uchylającą decyzję Wójt Gminy Lipno z dniu 09 kwietnia 2013 roku nr OS.6220.1.2009-2013, w której Wójt odmówił Inwestorowi określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedmiotowej inwestycji oraz pozytywne uzgodnienie nr NS-72/5/40-398/09 z dnia 16.10.2009 r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WOO-I.4242.61.2012.KB z dnia 24 września 2012 roku, wnioski przedstawione przez Mieszkańców argumenty przeciw budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno tj. nieodwracalne zmiany charakteru regionu Gminy Lipno z rolno – rekreacyjnego na przemysłowy, spadek wartości gruntów i nieruchomości, co w konsekwencji może skutkować roszczeniami Mieszkańców wobec Gminy, deformację krajobrazu naturalnego i kulturowego Gminy Lipno oraz zagrożenie chorobą wibroakustyczną, należy uznać za rozpatrzone negatywnie.

. Z uwagi na powyższe ustalam jak w sentencji.

 

POUCZENIE

 

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę. Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno za pośrednictwem Wójta Gminy Lipno w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

 

Opłatę skarbową w wysokości 205 zł

w dniu 21.01.2009r wpłacono na konto bankowe Urzędu Gminy Lipno

PBS Poznań O/Leszno F/Lipno Nr 96 9043 1083 2832 0045 9169 0004

 

 

Załączniki:

  1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś

 

Otrzymują:

  1. Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Sp. z o.o.

Ul. Antona Czechowa 14, 60-461 Poznań

2.Fundacja Instytut Kajetana Koźmiana

ul. Górnośląska 9/11 lok. 59, 00-443 Warszawa

3. Pozostałe strony w trybie art. 49 kpa (obwieszczenie)

  1. A/a

 

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Ul. 28 Czerwca 1958 r. nr 223/229, 61-485 Poznań

  1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie

ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno

Wójt Gminy Lipno

 

(-) Jacek Karmiński

 

 

Załącznik nr 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OS.6220.1.20092013 z dnia 25 października 2013 roku

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

 

Planowane przedsięwzięcie polega na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach: Targowisko, Górka Duchowna, Lipno. Żakowo, Ratowice, Koronowo, Goniembice o mocy pojedynczej turbiny do 2,5 MW, wysokość wieży elektrowni nieprzekraczającej 100 m, średnicy wirnika 117 m oraz o maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 106 dB.

Przedsięwzięcie będzie zrealizowane na działkach wskazanych w poniższej tabeli:

 

L.p.

Nr elektrowni

Nr działki

Obręb

Gmina

Współrzędna X

Współrzędna Y

1.

EW2

131

Targowisko

Lipno

332743,2

457645,3

2.

EW3

132

Targowisko

Lipno

332729,7

457305,7

3.

EW 4

98/20

Górka Duchowna

Lipno

333398,7

457779,4

4.

EW 5

98/27

Górka Duchowna

Lipno

333367,0

457397,2

5.

EW 11

392

Lipno

Lipno

333983,5

454828,3

6.

EW 11.1

220/1

Żakowo

Lipno

334020,5

454411,4

7.

EW 12

89/2

Żakowo

Lipno

334667,8

455219,1

8.

EW 13

89/2

Żakowo

Lipno

334618,6

454858,3

9.

EW 21A

335

Górka Duchowna

Lipno

335345,1

456320,7

10.

EW 22

234/7 i 234/8

Górka Duchowna

Lipno

335357,0

455992,7

11.

EW 23

234/10 i 233/2

Górka Duchowna

Lipno

335342,7

455674,9

12.

EW 23A

9/2

Koronowo

Lipno

335799,0

454708,6

13.

EW 23B

7/4

Koronowo

Lipno

335708,7

454351,2

14.

EW 31B

23 i 19

Koronowo

Lipno

336747,2

453952,9

15.

EW 33

127

Goniembice

Lipno

337046,8

453268,9

16.

EW 34

151

Goniembice

Lipno

336804,6

452692,8

17.

EW 36

49/4

Targowisko

Lipno

331831,8

456056,2

18.

EW 37

220 i 221

Targowisko

Lipno

331984,3

455719,2

 

Planuje się pobudować maksymalnie osiemnaście elektrowni wiatrowych. Początkowo Inwestor zakładał możliwość posadowienia 46 turbin wiatrowych na analizowanym terenie, jednakże ze względu na konsultacje społeczne oraz wyniki przyrodniczego monitoringu przedrealizacyjnego zdecydował się na rezygnację z części turbin. Przeznaczenie przedmiotowych działek w miejscowym planie jest następujące: dla EW2, EW3, EW36, EW37 – tereny przeznaczone pod grunty rolne. Dla pozostałych działek nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: