W Wilkowicach dzieci pomogą stworzyć encyklopedię

Uczniowie szkoły podstawowa w Wilkowicach pomogą stworzą „Cyfrową dziecięcą encyklopedię Wielkopolan”.W encyklopedii opisane zostaną biografie osób wywodzących się z każdej wielkopolskiej gminy i zasłużonej dla regionu. Dzieciom pomogą specjalnie przeszkoleni nauczyciele.

Ponad 9000 uczniów z wielkopolskich szkół podstawowych stworzy Encyklopedię Wielkopolan, w której znajdą się multimedialne wpisy poświęcone wybitnym postaciom wywodzącym się z każdej z gmin naszego województwa. Wszystko w ramach projektu „eSzkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”.

Podczas zajęć pozalekcyjnych pięcioosobowe zespoły uczniowskie (1808 zespołów – po dwa z każdej szkoły objętej projektem w każdym z dwóch lat szkolnych) zrealizują projekty edukacyjne, których celem jest odnalezienie najciekawszych i najwybitniejszych mieszkańców gminy, żyjących i nieżyjących. Zadaniem każdego zespołu jest stworzenie autorskiego wpisu multimedialnego popartego badaniami, poszukiwaniem źródeł informacji oraz wywiadami.

 Wierzymy, że Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan to projekt, który da uczniom i nauczycielom poczucie, że biorą udział w budowaniu doskonałego narzędzia promocji regionu – narzędzia stworzonego w całości przez nich. W encyklopedii pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan – mówi Ewa Superczyńska, Dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

W ramach tworzenia wpisów do encyklopedii uczniowie będą pracować z wykorzystaniem nowoczesnych metod kształcenia, jak strategia wyprzedzająca, w myśl której uczniowie przed tradycyjną lekcją przygotowują się do zajęć według wskazówek otrzymanych od nauczyciela, zaś podczas zajęć w sposób problemowy i wielokontekstowy omawiają temat; metoda projektu, w której uczniowie samodzielnie dokonują wyboru celu, sposobu jego osiągnięcia i realizują go, rozwijając różnorodne kompetencje, także związane z umiejętnością współpracy w zespole; indywidualizowana praca z uczniami pozwalająca na rozwijanie zainteresowań przy równoczesnym rozwijaniu umiejętności pracy zespołowej oraz wykorzystanie nowoczesnych technologii – Internetu i platform edukacyjnych.

 Kluczową wartością projektu jest budowanie lokalnej i regionalnej tożsamości, ukazanie dobrych wzorców i przykładów, że bohaterowie są „wśród nas” oraz wyrównanie szans uczniów poprzez naukę – mówi Łukasz Rumatowski, Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Ogólnopolskiej Fundacji Edukacji Komputerowej.
Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych i trwa do 30 czerwca 2015 roku.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: