W Radomicku wystartują z drogą S5

Główna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad dzisiaj ogłosiła  I etap przetargów na budowę ponad 28 kilometrów tej drogi, na odcinku od Radomicka do Kaczkowa. Do 2017 roku powstaną dwa nowe odcinki drogi ekspresowej S5. 

info: gddkia

Odcinek  Radomicko – Kaczkowo został podzielony na 2 fragmenty:  I – Radomicko (bez węzła) – Leszno Płd, II Leszno Płd. – Kaczkowo. Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone  dla obydwóch zadań w trybie przetargu ograniczonego, który składa się z II etapów a mianowicie z I-go etapu, czyli tzw. wstępnej kwalifikacji, podczas której wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Po zakończeniu tego etapu zamawiający (Oddział Poznań) zaprosi wybranych wykonawców do składania ofert cenowych (II etap postępowania). Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na realizację w/w zadania.

 

Informacje dotyczące I  odcinka : Radomicko ( bez węzła) – Leszno Płd., długości ponad 19 km :

Czas realizacji zadania  to 25 miesięcy  od dnia zawarcia umowy . Do okresów realizacji nie wlicza się tzw. okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).  Minimalny termin wykonania zadania to 22 miesiące od daty zawarcia u mowy. Wyłonienie wykonawcy, podpisanie umowy oraz rozpoczęcie prac przewidziane jest na III kwartał 2014 roku. Zakończenie budowy i oddanie drogi  do ruchu nastąpić  ma  w drugiej  połowie 2017 roku.

 

W ramach umowy wykonawca wybuduje drogę ekspresową S5 o długości  ponad 19 km-  dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, 2 węzły drogowe w ciągu drogi S5:- węzeł „Świeciechowa”,- węzeł „Leszno Zachód” (d. węzeł „Leszno”). Zadanie obejmie również przebudowę dróg w związku z budową obiektów inżynierskich zapewniających bezkolizyjny przejazd nad i pod nimi, budowę równoległych dróg dojazdowych dla obsługi przyległego terenu, budowę 1 Miejsca Obsługi Podróżnych:- MOP I „Wilkowice Zachód” po stronie zachodniej,  budowę 16 obiektów inżynierskich, w tym: – 1 most w ciągu drogi S5 (będący jednocześnie przejściem dla zwierząt średnich), – 6 wiaduktów w ciągu drogi S5 (w tym 1 zespolony z przejściem dla zwierząt średnich oraz 2 nad liniami kolejowymi), – 6 wiaduktów drogowych nad drogą S5,- 1 kładka dla pieszych łącząca MOP-y, – 1 przejazd pieszo – rowerowy pod DK12,- 1 przejście dolne dla zwierząt pod drogą S5, budowę przepustów:- w ciągu drogi S5,- w ciągu dróg poprzecznych i dojazdowych,  budowę urządzeń ochrony środowiska  w tym m.in. ekranów ochronnych,  budowę odwodnienia drogi ekspresowej S5, pozostałych dróg i MOP-u, budowę oświetlenia. Wykonawca będzie odpowiadał za  wykonanie i wprowadzenie stałej organizacji ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu (w tym: bariery drogowe, oznakowanie poziome i pionowe), wykonanie rurociągu światłowodowego dla potrzeb zarządzania drogą S5 i BRD, budowę ogrodzenia drogi ekspresowej S5 na całym odcinku, przebudowę istniejącej sieci uzbrojenia terenu,  wycięcie kolidujących drzew i krzewów,  wykonanie zieleni przydrożnej, rozbiórkę obiektów budowlanych i elementów kolidujących z inwestycją, wykonanie i wprowadzenie organizacji ruchu na czas wykonywanych robót (w tym zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy), przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez wykonawcę w czasie budowy, w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg,  wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie robót i okresie usuwania wad, opracowanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: