Urząd szuka pracownika

Wójt Gminy Lipno ogłosił poinformował o naborze na stanowisko urzędnicze. Sprawdź, może ta oferta jest dla Ciebie.

Wójt poszukuje osoby, która zajmować się będzie ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNO

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

1. Nazwa i adres Urzędu Gminy – Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. nr 9, 64-111 Lipno
2. Nazwa stanowiska pracy – stanowisko ochrony środowiska i gospodarki odpadami
3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie średnie: rolnicze, kształtowanie środowiska; preferowane wykształcenie wyższe w szczególności: rolnicze, kształtowanie środowiska,
3) znajomość przepisów prawa: kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminach i innych przepisów związanych z wykonywaniem zakresu zadań na stanowisku,
4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) nieposzlakowana opinia,
7) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,
8) prawo jazdy kategorii B.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
1) co najmniej trzyletni staż pracy; preferowany staż pracy w administracji samorządowej na stanowisku zbliżonym do wolnego stanowiska urzędniczego,
2) umiejętność obsług edytora tekstu Word,
3) znajomość zagadnień samorządu terytorialnego,
4) uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich, umiejętność budowania kontaktu z drugą osobą,
5) umiejętność pracy w zespole,
6) twórcze myślenie i kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

5. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem należnych opłat za korzystanie ze środowiska,
2) prowadzenie spraw związanych z realizacją gminnego programu ochrony środowiska oraz gminnego planu gospodarki odpadami,
3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów oraz udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu organu lub dla niego przeznaczonych,
4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,
5) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej w szczególności: gminnego programu ochrony środowiska, raportów z wykonania gminnego programu ochrony środowiska, gminnego planu gospodarki odpadami, sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,
6) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami,
7) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością w zakresie gospodarki odpadami,
8) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie,
9) prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem wójta nad realizacją obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwałach rady gminy,
10) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniami na udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz opiniowaniem poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,
11) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji w zakresie wykonywania prawa łowieckiego,
12) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed suszą oraz powodzią,
13) prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem skutków suszy i powodzi,
14) prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z wód, w szczególności z urządzeń melioracji wodnych,
15) prowadzenie spraw zawiązanych z ewidencją kąpielisk wodnych na terenie gminy.

6. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
4) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w pkt 3 ppkt 4 – 8.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno w zamkniętej kopercie zaadresowanej: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” – do godziny 15.00 dnia 26 lipca 2013 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie nie będą spełniać wymagań niezbędnych określonych w pkt 3 oraz wymagań dodatkowych określonych w pkt 4 nie będą rozpatrywane.

List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

zródło: lipno.pl

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: