To może być cios w budżet gminy.

Budżet gminy w kolejnych latach może być bardzo nadszarpnięty. Wszystko na skutek przyjętej przez rząd tzw. ustawy rekrutacyjnej.

Jeśli sześciolatek będzie miał do szkoły dalej niż 3 km, gminy będą zwracać również opiekunom koszty dojazdu – zakłada przyjęta przez rząd tzw. ustawa rekrutacyjna.
Rada Ministrów przyjęła we wtorek opracowany przez ministerstwo edukacji projekt nowelizacji ustawy o systemie oświaty. Głównym celem jest określenie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i szkół, ale nowela ma wprowadzić również kilka innych zmian.

W przedszkolu będą mogły być zatrudniane osoby mające przygotowanie specjalistyczne do prowadzenia danych zajęć, lecz nieposiadające przygotowania pedagogicznego. Obecnie osoby te mogą być zatrudniane tylko w szkołach.

W szkole podstawowej można będzie zatrudnić osobę (która posiada co najmniej kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej) w celu wsparcia nauczycieli prowadzących obowiązkowe zajęcia edukacyjne lub do opieki świetlicowej.

Doprecyzowane zostaną zasady funkcjonowania świetlicy w szkole. Szkoła podstawowa oraz szkoła prowadząca kształcenie specjalne będzie zobowiązana – na wniosek rodziców – zapewnić opiekę świetlicową tym uczniom, którzy pozostają w szkole dłużej ze względu na czas pracy rodziców. Zajęcia świetlicowe będą również organizowane dla tych uczniów, którzy ze względu na organizację dojazdu do szkoły (lub inne okoliczności) wymagają zapewnienia takiej opieki.

Gminy będą zwracać koszty przejazdu środkami komunikacji publicznej opiekunowi dziecka uczęszczającego do szkoły do czasu ukończenia przez dziecko siódmego roku życia w sytuacji, gdy droga dziecka z domu do szkoły przekroczy odległość 3 km.

Wprowadzony będzie zakaz powierzania/przekazywania wykonywania zadań oświatowych osobie prawnej utworzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego lub osobie prawnej, w której ta jednostka ma udziały. W przypadku powierzenia wykonywania zadań oświatowych związkowi międzygminnemu lub związkowi powiatów muszą być stosowane przepisy dotyczące prowadzenia szkół publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym ustawa Karta Nauczyciela.

Nowe przepisy przewidują również, że wydawcy podręczników lub firmy dokonujące obrotu podręcznikami nie będą mogły oferować, obiecywać ani udzielać szkołom i nauczycielom jakichkolwiek korzyści w sposób pośredni lub bezpośredni, w zamian za dokonanie wyboru określonego podręcznika.

Źródło: CIR
oprac. /aba/
Serwis Samorządowy PAP  

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: