Sprzeciwili się Karmińskiemu

Mieszkańcy gminy po raz kolejny wyrazili swój sprzeciw wobec próbom budowy elektrowni wiatrowych.

W październiku wójt gminy Lipno Jacek Karmiński wydał pozytywną Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno. Tym razem Decyzję wójta zaskarżyli do Samorządowego Kolegium Odwoławczego mieszkańcy gminy. Jakie będzie stanowisko SKO?

Decyzja środowiskowa nie jest zgodą na budowę farmy wiatraczanej na terenie gminy, ale pozytywna decyzja jest kolejnym krokiem w procesie ich instalacji. W gminie Lipno „środowiskowa” Decyzja jest przedmiotem sporu stron: BONWID-u jako inwestora i grupy mieszkańców, którzy nie chcą elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Poprzednio wójt Jacek Karmiński, na skutek złożonych opinii mieszkańców wydał negatywną Decyzję środowiskową, ta jednak została zaskarżona przez BONWID do Samorządowego Kolegium, a ten nakazał wydać Decyzję na nowo, uwzględniając opinie Dyrektora Ochrony Środowiska i Sanepidu.

Karmiński ponownie wydając Decyzję, zmienił ją na pozytywną, co spowodowało z kolei niezadowolenie części mieszkańców sprzeciwiających się budowie elektrowni wiatrowych na terenie naszej gminy. Mieszkańcy postanowili podobnie jak BONWID zaskarżyć Decyzję do SKO. Jakie będzie stanowisko SKO? Musimy jeszcze chwilę poczekać. Jeśli SKO nie uzna racji mieszkańcom, spodziewać się można, że zaskarżą oni Decyzję SKO do Wojewódzkiego Sądu Adminstracyjnego, ten zaś będzie musiał rozstrzygnąć kto ma rację

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 i art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), działając w oparciu o art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), uprzejmie informuję iż do Urzędu Gminy w Lipnie wpłynęły odwołania złożone przez Mieszkańców Gminy od decyzji Wójta Gminy Lipno nr OS.6220.1.2009-2013 z dnia 25 października 2013 roku, wydanej w toku postępowania administracyjnego w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn. budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno. W dniu 19 listopada 2013 roku złożone od decyzji odwołania zostały wraz z aktami sprawy przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno.

Mając powyższe na uwadze informuję, iż Strony postępowania mogą się zapoznać z treścią odwołań i dokumentami zebranymi w sprawie. Dokumenty są dostępne w biurze nr 1 Urzędu Gminy Lipno przy ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

 

Wójt Gminy Lipno

 

(-) Jacek Karmiński

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: