Nowe podatki od środków transportu

Rada Gminy Lipno na grudniowej sesji uchwaliła nowe stawki podatku od środków transportu.
UCHWAŁA NR XLII/297/2013 Rady Gminy Lipno z dnia 4 grudnia 2013 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁA   Nr  XLII/297/2013

Rady Gminy Lipno z dnia 4 grudnia 2013 roku    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 grudnia 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) Rada   Gminy   Lipno uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych jak  w załącznikach nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lipno.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014 roku.

 


Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

 

Dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych
z katalizatorem bez katalizatora
powyżej 3,5 do 5,5 włącznie

 

535 567
powyżej 5,5 do 9 włącznie

 

892 945
powyżej 9 poniżej 12

 

1.071 1.134

 

 

Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton

 

Liczba osi i dopuszczalna masa

całkowita (w tonach)

Stawka podatku w złotych
nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem

pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych
                                             dwie osie
12 13 1.260

 

1.312
13 14 1.312

 

1.365
14 15 1.365

 

1.417
15 1.417

 

1.470
                                             trzy osie
12 17 1.365 1.417

 

17 19 1.417 1.470

 

19 21 1.470 1.522

 

21 23 1.522 1.575

 

23 25 1.575 1.727

 

25 1.680 1.732

 

                                             cztery osie i więcej
12 25 1.680 1.785

 

25 27 1.785 1.942

 

27 29 1.942 2.100

 

29 31 2.100 2.688

 

31 2.100 2.688

 

 

Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton

 

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych
 

z katalizatorem

 

bez katalizatora

od 3,5 do 5,5 włącznie

 

798 850
powyżej 5,5 do 9 włącznie

 

1.071 1.134
powyżej 9 poniżej 12

 

1.249 1.323

 

 

Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa,

ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy zawieszenia osi jezdnych
                                             dwie osie
12

 

18 1.470 1.470
18

 

25 1.470 1.575
25 31 1.575

 

1.680
31

 

1.680 2.124
                                             trzy osie
12 40

 

1.785 1.890
40

 

1.888 2.793


Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

 

Stawka podatku w złotych
z katalizatorem bez katalizatora
od 7 do 10 włącznie

 

357 378
powyżej 10 poniżej 12

 

535 567

 

Stawki roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego

 

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)  

Stawka podatku w złotych

nie mniej niż mniej niż oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne inne systemy

zawieszenia

osi jezdnych

                                           jedna oś
12 18 735

 

840
18 25

 

840 945
25 945

 

1.050
                                          dwie osie
12 28

 

1.155 1.260
28 33

 

1.260 1.365
33 38 1.365

 

1.470
38 1.470

 

1.863
                                           trzy osie
12 38

 

1.365 1.470
38 1.680

 

1.785

 


Stawki roczne podatku dla autobusów

 

Liczba miejsc do siedzenia

Stawka podatku w złotych
z katalizatorem

 

bez katalizatora
do 20 włącznie

 

987 1.039
od 21 do 29 włącznie

 

1.207 1.281
od 30

 

1.470 1.564

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Rada gminy jest zobowiązana na mocy art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych do określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych, z uwzględnieniem maksymalnych stawek dla poszczególnych rodzajów środków transportowych. Maksymalne stawki są corocznie waloryzowane przez Ministra Finansów i ogłaszane w drodze obwieszczenia.

Stawki maksymalne na rok 2014 zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014 roku (M.P. poz. 724).

Ponadto, zgodnie z art. 10 ust. 3 w/w ustawy wprowadzone zostały także stawki minimalne w podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych oraz dla przyczep i naczep o odpowiednio liczonej dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton. Stawki minimalne na rok 2014 ogłoszone zostały przez Ministra Finansów z dnia 7 października 2013 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014 roku (M. P. Nr 812).

 

Stawki podatku od środków transportowych, określone w projekcie uchwały zostały podwyższone o 5% w stosunku do stawek obowiązujących w 2012 i 2013 roku. Rada Gminy Lipno nie uchwalała zmiany stawek podatku na rok 2013.

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Lipno, Tadeusz Hofmański

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: