Nadal szukają do pracy

Urząd Gminy Lipno zamieścił kolejne ogłoszenie o naborze na stanowisko ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Do tej pory nie udało się wyłonić osoby kompetentnej do objęcia niniejszej funkcji.

W ocenie Komisji – podaje Urząd – spośród kandydatów, którzy zgłosili swoje oferty żaden nie dawał rękojmi prawidłowego wykonywania zadań na stanowisku. Kandydaci spełniający warunki formalne z testu kwalifikacyjnego oraz z rozmowy kwalifikacyjnej uzyskali zbyt niską liczbę punktów, co zdaniem Komisji było koniecznym warunkiem prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych. Czy tym razem uda się wyłonić pracownika? Aplikacje należy składać do dnia 19 sierpnia 2013r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY LIPNO O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

OGŁOSZENIE  WÓJTA  GMINY  LIPNO

O  NABORZE  NA  WOLNE  STANOWISKO  URZĘDNICZE

 

 1. Nazwa i adres Urzędu Gminy – Urząd Gminy Lipno, ul. Powstańców Wlkp. nr 9, 64-111 Lipno

2. Nazwa stanowiska pracy – stanowisko ochrony środowiska i gospodarki odpadami

 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

1) obywatelstwo polskie,

2) wykształcenie co najmniej średnie,

3) posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania oferowanej pracy uzyskanych w szczególności poprzez:

a) system szkolny lub kursowy albo

b) praktykę zawodową na stanowisku co najmniej podobnym w administracji publicznej,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6) nieposzlakowana opinia.

4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

1) preferowane wykształcenie wyższe rolnicze lub z ochrony środowiska,

2) staż pracy nie krótszy niż dwa lata; preferowany staż pracy w administracji publicznej,

3) prawo jazdy kategorii B,

4) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku,

5) biegła znajomość przepisów regulujących zagadnienia samorządu terytorialnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymania czystości i porządku w gminach i innych związanych z wykonywaniem zakresu zadań na stanowisku,

6) umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office,

7) uprzejmość i życzliwość w kontaktach międzyludzkich, umiejętność budowania kontaktu z drugą osobą,

8) umiejętność pracy w zespole,

9) twórcze myślenie i kreatywność w rozwiązywaniu sytuacji problemowych.

5. Zakres wymaganych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z naliczaniem należnych opłat za korzystanie ze środowiska,

2) prowadzenie spraw związanych z realizacją programu ochrony środowiska, gminnego programu gospodarki odpadami,

3) prowadzenie publicznie dostępnych wykazów oraz  udostępnianie każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w posiadaniu organu lub dla niego przeznaczonych,

4) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o odmowie udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie,

5) udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej w szczególności: programu ochrony środowiska, raportów z wykonania programu ochrony środowiska, gminnego planu gospodarki odpadami, sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami,

6) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji w zakresie gospodarki odpadami,

7) prowadzenie dokumentacji związanej ze sprawozdawczością w zakresie gospodarki odpadami,

8) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie,

9) prowadzenie dokumentacji związanej z nadzorem wójta nad realizacją obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w uchwałach rady gminy,

10) prowadzenie spraw związanych z uzgodnieniami na udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż oraz opiniowaniem poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin,

11) prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem dokumentacji w zakresie wykonywania prawa łowieckiego,

12) prowadzenie spraw związanych z ochroną przed suszą oraz powodzią,

13) prowadzenie dokumentacji związanej z usuwaniem skutków suszy i powodzi,

14) prowadzenie spraw związanych z korzystaniem z wód, w szczególności z urządzeń melioracji wodnych,

15) prowadzenie spraw zawiązanych z ewidencją kąpielisk wodnych na terenie gminy.

 

6. nformacja o warunkach pracy: stanowisko pracy usytuowane będzie na parterze budynku, do którego prowadzą wysokie schody; dostęp do stanowiska pracy jest swobodny; praca wymaga biegłego posługiwania się językiem polskim w bezpośrednich kontaktach z interesantami oraz biegłego pisania na komputerze.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych – w miesiącu lipcu 2013 roku wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Lipno, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł co najmniej 6%.

8. Dokumenty niezbędne:

1) oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania oferowanej pracy,

3) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w pkt 3 ppkt 4 – 6.

9. Dokumenty dodatkowe:

1) oświadczenie kandydata o spełnieniu wymagań określonych w pkt 4 ppkt 2 – 4,

2) list motywacyjny.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Lipno w zamkniętej kopercie zaadresowanej: „nabór na wolne stanowisko urzędnicze” – do dnia 19 sierpnia 2013 roku do godziny 15.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po wyżej określonym terminie oraz które nie będą spełniać wymagań niezbędnych określonych w pkt 3 oraz w pkt 8 nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.lipno.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lipno.

 

List motywacyjny powinien być opatrzony klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)”.

 

Wójt

(-) Jacek Karmiński

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: