Na religię do Leszna

Samorządy Lipna i Leszna porozumiały się w sprawie nauczania religii.

 


W dniu 26 listopada Rada Miasta Leszna jednomyślnie podjęła uchwałę w sprawie porozumienia między gminą Lipno, a gminą Leszno w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie.
Jak wskazuje Wydział Edukacji w LesznieW mieście Lesznie od wielu lat uruchomiony jest punkt katechetyczny Kościoła Zielonoświątkowego. Z informacji przekazanych przez Pastora Zboru Kościoła Zielonoświątkowego wynika, że nauczaniem religii objętych zostanie 3 dzieci będących mieszkańcami Gminy Lipno.
Rada Gminy Lipno Uchwałą NR XXXVIII/279/2013 wyraziła zgodę na zawarcie porozumienia z Miastem Lesznem w sprawie zasad prowadzenia punktu katechetycznego przy Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Lesznie. Porozumienie będzie określać zasady organizacyjne funkcjonowania punktu katechetycznego i ponoszenia przez Gminę Lipno kosztów nauki religii uczniów będących mieszkańcami tej gminy.

Prawo do nauczania religii w szkole zarówno publicznej, jak i prywatnej Konstytucja (art. 53 ust. 4) przyznaje każdemu związkowi wyznaniowemu o uregulowanej sytuacji prawnej, czyli posiadającemu odrębną ustawę określającą jego stosunki z państwem albo wpisanemu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych.


ikona_dokument

zapoznaj się z treścią uchwały


Szkoła publiczna oraz publiczne przedszkole mają obowiązek zorganizowania lekcji dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów w danej klasie lub oddziale (wychowanków w grupie przedszkolnej). Dla mniejszej liczby uczniów (wychowanków) lekcje religii w przedszkolu lub w szkole powinny być zorganizowane w grupie międzyklasowej lub międzyodziałowej. Jeżeli w całej szkole lub w przedszkolu na naukę religii określonego związku wyznaniowego zgłosi się mniej niż 7 uczniów, to organ prowadzący przedszkole lub szkołę (są nimi najczęściej jednostki samorządu terytorialnego: gmina, powiat, ewentualnie województwo samorządowe) w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym (czyli za jego zgodą), organizuje naukę religii w grupie międzyszkolnej lub w pozaszkolnym punkcie katechetycznym. Liczba uczniów (wychowanków) w grupie lub w punkcie katechetycznym nie powinna być wówczas mniejsza niż 3.

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: