Mieszkańcy nie mają racji.

Do takiego wniosku można dojść po przeczytaniu Obwieszczenia wójta ws. wydania warunków środowiskowych.

Firma Bonwid mimo sprzeciwu mieszkańców wyrażonym w referendum i zmiany studium zagospodarowania przestrzennego cały czas zabiega o wybudowanie farm wiatrowych na terenie gminy Lipno. Już wcześniej zwrócił się do Wójta o wydanie stosownej Decyzji środowiskowej umożliwiającą realizację inwestycji. Wójt sprzeciwił się i wydał Bonwidowi Decyzję odmowną. Jednak inwestor zaskarżył Decyzję wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a SKO wskazało, że Karmiński na nowo musi wydać Decyzję uwzględniając wszystkie merytoryczne uwagi.
Z treści Obwieszczenia wynika, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, nie podzielają uwag złożonych przez mieszkańców i negatywnie ustosunkowali się do argumentów wniesionych przez mieszkańców w toku postępowania środowiskowego.
Czy teraz wójt wyda Decyzję środowiskową pozytywną?
Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 3 września 2013 roku w sprawie postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ˝budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno˝

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), informuję iż w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno, w odpowiedzi na pismo nr OS.6220.1.2009-2013 Wójta Gminy Lipno z dnia 27 czerwca 2013 roku, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie pismem nr ON.NS-72/15/3-195/13 z dnia 15.07.2013 oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu pismem nr WOO-4242.61.2013.KB z dnia 22.07.2013 (data wpływu 26.08.2013), ustosunkowali się do okoliczności, wskazanych przez Mieszkańców, które mogłyby zostać ujęte przy ponownym rozpatrywaniu sprawy.

Zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie jak i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, w zakresie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, negatywnie ustosunkowali się do argumentów wniesionych przez Mieszkańców w toku postępowania środowiskowego.

Mając powyższe na uwadze informuję, iż Strony postępowania mogą się zapoznać z materiałami zebranymi w sprawie. Dokumenty są dostępne w biurze nr 1 Urzędu Gminy Lipno przy ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno w dni robocze w godzinach od 7 do 15.

 

 

Wójt Gminy Lipno

 

(-) Jacek Karmiński

 

Inwestor:

Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Sp. z o.o.

Ul. A. Czechowa 14, 60-461 Poznań

 

Lipno, dnia 03 września 2013 roku

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: