Szkoła może pomóc ci w zakupie podręczników szkolnych.

Do pierwszych dni września opiekunowie i rodzice mogą składać wnioski o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników, mówi o tym Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 706) w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników.

Pomoc finansowa na zakup podręczników skierowana jest do uczniów uczęszczających do klas I – IV w szkołach podstawowych, I szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2012/2013, oraz na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, w tym specjalnego dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wcześniej.

Pomoc udzielona będzie uczniom z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w odniesieniu do uczniów:

 • klasy I szkoły podstawowej 504,- zł netto
 • pozostałych klas 351,- zł netto

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wartość pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników nie może przekroczyć:

 1. 180 zł – dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy I – III szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. 210 zł – dla ucznia klasy IV szkoły podstawowej oraz dla ucznia klasy IV – VI szkoły podstawowej z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. 325 zł – dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie w gimnazjum;
 4. 352 zł – dla ucznia klasy I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum, dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym, w klasach II-III liceum profilowanego, w technikum, w klasach II-III uzupełniającego liceum ogólnokształcącego i technikum uzupełniającego.

Uzupełniony wniosek należy złożyć dyrektorowi szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013 wraz z załącznikami, a więc najpierw trzeba zrobić zakupy z własnej kieszeni. Wymagane załączniki to:

 1. dowód zakupu podręczników – dowodem takim jest, w przypadku zakupów indywidualnych:
  – faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna) lub rachunek,
  – paragon, czy też oświadczenie o zakupie podręczników z informacją o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”
  * w przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zwracane są po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego: imię i nazwisko ucznia, klasę do której uczeń będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu na podstawie faktury VAT i listy uczniów;
 2. zaświadczeniem o wysokości dochodów netto członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym;
 3. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego;
 4. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia klasy I szkoły podstawowej, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego;
 5. w przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów należy dołączyć kopię ważnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Wnioski,  dostępne zapewne w placówce szkoły, bądź tutaj wzór do pobrania.

[druk1], [druk2], [rozporządzenie]

Reasumując, co należy zrobić, aby dostać dofinansowanie?Trzeba wypełnić wniosek  i złożyć go u dyrektora szkoły, do której dziecko będzie od września uczęszczać.Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach netto na każdego członka rodzin, dane za poprzedni miesiąc.

W przypadku dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego rodzice muszą przedłożyć także kopię orzeczenia wydaną przez poradnię.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: