Decyzja w sprawie wiatraków

Wójt Gminy Lipno Jacek Karmińki wydał Obwieszczenie ws. zapewnienia mozliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu środowiskowym dla farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno.

Obwieszczenie zostało wydane w dniu 1 lutego 2013r. Przedmiotem decyzji środowiskowej jest określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach: Targowisko, Górka Duchowna, Lipno, Żakowo, Ratowice, Koronowo i Goniembice. Inwestorem jest firma Bonwid.

Osoby zainteresowane zagadnieniem mają możliwość zapoznać się z dokumentacją w Urzędzie Gminy. Uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do 21 lutego włącznie . Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski.

Poniżej treść obwieszczenia:

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipno z dnia 01.02.2013r. w sprawie zapewnienia mozliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu środowiskowym dla farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno

O B W I E S Z C Z E N I E

        Na podstawie art. 29, art. 30, art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami), przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, informuję o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia pn. budowa farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno. Na podstawie art. 29 i 79 ust 1 ww. ustawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania (Wójt), zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i każdy ma prawo składać uwagi i wnioski. Wójt realizując zapis art. 33 ust. 1 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

 

  1. Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Lipno, Osieczna i Śmigiel wszczęto dnia 15 stycznia 2009 roku. Wnioskiem z dnia 14.09.2009 r Inwestor wystąpił o zmianę posadowienia turbin obejmując wyłącznie teren Gminy Lipno.
  2. Do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przystąpiono na podstawie postanowienia nr OS-7625/1-11/2009 z dnia 04 grudnia 2013 roku Wójta Gminy Lipno określającego zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który wskazany został na podstawie opinii sanitarnej nr NS-72/5/40-398/09 z dnia 16 października 2008 roku Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lesznie oraz postanowienia nr RDOŚ-30-OO.I-66190-250/09/ark z dnia 15 października 2009 roku Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.
  3. Przedmiotem decyzji będzie określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Lipno składającej się z osiemnastu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębach: Targowisko, Górka Duchowna, Lipno, Żakowo, Ratowice, Koronowo i Goniembice.
  4. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Lipno, organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lesznie ul. Niepodległości 66, 64-100 Leszno oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229, 61-485 Poznań.
  5. Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z dokumentacją wyłożoną do wglądu w Urzędzie Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15.
  6. Uwagi i wnioski można składać w Urzędzie Gminy Lipno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym w terminie 21 dni od daty podania niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości. Każdy ma prawo składać uwagi i wnioski. Wnioski i uwagi złożone po wskazanym 21 dniowym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.
  7. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Wójta Gminy Lipno z siedzibą w Urzędzie Gminy Lipno ul. Powstańców Wlkp. 9, 64-111 Lipno.
  8. Inwestor – Elektrownie Wiatrowe Bonwind Leszno Sp. z o.o.  ul. Antona Czechowa 14, 60-461 Poznań.

Wójt Gminy Lipno

(-) Jacek Karmiński

Podano do publicznej wiadomości

Lipno, dnia 01 lutego 2013 roku

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Zostaw odpowiedź

Twój e-mail nie zostanie opublikowany