„Budżet Karmińskiego czy Przydrożnego”

Kolega bloger popisał, więc jest dla niego odpowiedź.

Wójt Gminy Lipno Pan Jacek Karmiński 15 listopada 2013r. przedłożył Radzie projekt budżetu na 2014r. „Nikt poza Wójtem nie odważył się zaryzykować firmowania tego dokumentu. Osobiście nie jestem tym zdziwiony” – pisze (wiadomo gdzie) Sylwester Przydrożny. I tu muszę zgodzić się z Przydrożnym – też nie jestem zdziwiony, że nikt inny nie firmuje tego dokumentu. Gdyby kto inny firmował projekt budżetu to stanowiłoby to istotne naruszenie prawa, bo przecież przepisy prawa nie pozwalają aby ktoś inny niż Wójt Gminy firmował projekt uchwały budżetowej, co pokazuje poniższe zestawienie:

  • Art. 30 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że „do zadań wójta należy w szczególności: przygotowywanie projektów uchwał rady gminy”.

  • Art. 60 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że „wójtowi przysługuje wyłączne prawo zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy”,

  • Art. 233 ustawy o finansach publicznych stanowi, że „inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej przysługuje wyłącznie wójtowi gminy”.

„Dla wypełniania konstytucyjnej powinności w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży Gmina Lipno otrzyma z budżetu państwa w 2014 r. subwencje oświatową w kwocie 5 139 691zł. Prawidłowo zorganizowany system kształcenia dzieci i młodzieży ogranicza konsumpcję środków finansowych wyłącznie do wysokości przyznanej subwencji. Tak dzieje się w większości gmin w Polsce. Pan Jacek Karmiński planuje zasilić skrajnie źle zorganizowaną gminną oświatę kwotą 2 061 407 zł.”

Nie wiem skąd ten człowiek czerpie wiedzę na temat finansów samorządu. W wyniku analizy raportów z wykonania budżetów gmin z całej Polski opracowywanych dla Sejmu RP wynika, że w 2012 roku Gminy dopłaciły do oświaty kwotę 11.023 mln zł i dotyczy to ponad 95% wszystkich gmin – subwencja oświatowa nie wystarcza prawie żadnej gminie. Natomiast dla przykładu podaję, że w okresie rządów Mariusza Homskiego wraz z Grzegorzem Szulczykiem (Przewodniczącym Rady był Czesław Fedyk) do oświaty dopłacono (subwencja minus wydatki na oświatę) w 2011 r. – 2.548.530 zł a w 2012 r. – 2.558.957 zł – nie było wtedy pomysłów likwidacji szkół.

„Gdyby autor propozycji budżetowej zechciał odpowiednio wcześniej (miał na to wystarczająco dużo czasu) pochylić się nad uruchomieniem prostych rezerw tkwiących w systemie organizacji kształcenia w Naszej Gminie”. Od pierwszej propozycji Pana Przydrożnego w zakresie reformy systemu oświaty w Gminie Lipno odbyły się już 3 (trzy) sesje Rady Gminy Lipno – porządek obrad ustala tylko i wyłącznie Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Fedyk. Na żadnym posiedzeniu w porządku obrad nie przewidziano podjęcia uchwał w sprawie reformy oświaty ani nawet dyskusji na ten temat. Jak widać, nawet zwolennicy Pana Przydrożnego, którzy w Radzie mają bezwzględną większość, nie podjęli tematu zgłoszonego przez Niego (albo nie wiedzą o co Mu chodzi albo się z Nim nie zgadzają). To od Rady Gminy zależy, czy dojdzie do reformy oświaty – konieczna jest uchwała Rady (i to nie jedna – odsyłam do mojego „Listu niekoniecznie otwartego” gdzie został podany tok postępowania). Trudno zatem tutaj obciążać Wójta za brak działań. „Radykalnie podniesiono na przestrzeni tego i przyszłego roku podatku rolnego od osób prawnych o 56,32%, a od rolników indywidualnych o 47,39%.” Natomiast w poprzednim artykule podawał, że „podwyższono podatek rolny od osób fizycznych o 16,62%, a od osób prawnych o 26,73%”. Trudno zrozumieć skąd się bierze rozbieżność pomiędzy wzrostem podatku od osób fizycznych i osób prawnych – przecież w jednym jak i w drugim przypadku obowiązuje ta sama stawka podatku, czyli podatek wzrasta w takim samym poziomie.

Jeśli taki jest poziom znajomości spraw samorządowych i tak mają wyglądać analizy kandydata na radnego to uchowaj nas Boże od sytuacji gdyby budżet gminy przygotowywał Pan Przydrożny.

Mieszkaniec Wilkowic

O Autorze

Andrzej Nowak - autor bloga, mieszkaniec Wilkowic. Interesują mnie wydarzenia kulturalne i polityczne na terenie gminy Lipno, w której mieszkam. Przedstawiam własne przemyślenia.

Podobne Posty

Jedna odpowiedź

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: